MULTIMEDIJA  U  SAVREMENOJ  NASTAVI
                                                                                                                                                       VRH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NAZAD

                                                   Multimedija u savremenoj nastavi                                                                                                                                                            Mile Dopuđ                                                               Uvod - Računar -Multimedijalna učionica

         Rezime: Multimedija je novi veoma efikasan način izvođenja  nastave  na  svim   nivoima obrazovanja  od  predškolskog do visokoobrazovnog  nivoa  izvođenja  nastave. Multimedijalna  nastava  se razvijala postepeno. Od  starog  klasičnog  načina izvođenja nastave gde  se  koristi živa  reč  nastavnika, tabla, kreda, sunđer, knjiga, postepeno  su  se uvodile sve novije metode i na kraju se  stiglo do najsavremenijih metoda, a to  je  upotreba računara i drugih multimedijalnih sredstava.

                                                    Ključne reči: multimedija, obrazovanje, osnovna škola.

 

                                                                Multimedia in contemporary teaching

                                                                                                Mile Dopuđ

           Resume: Multimedia is a new, quite efficient way of teaching  on all  levels of education, from preschool to a high education level  of  teaching.Multimedia teaching practice has been developing gradually. From the old, classical way of teaching, where a live word of a teacher, a board, chalk, sponge and book are used, new methods have gradually been implemented, to reach the most contemporary method in the end, which is the use of computers and other multimedia resources.

                                                           Key words: multimedia, education, primary school.                   

1.UVOD                                                                                                                                                                                                                  ka vrhu                                                                                                                                                                                                                                                           

    Danas  živimo  u  vremenu  u  kome  je  mali broj učenika zainteresovan za nastavu bilo kog predmeta, jer  ih  okružuju  mnogo   interesantnije stvari kao što su televizija, sport, razne igre, muzika, kompjuteri, internet, mobilna telefonija  i drugo.Treba postaviti pitanje, mogu li se  u  škole  uvesti  nove  nastavne   metode, koje  bi  mogle zainteresovati učenike. Ta  metoda  bi  trebala  biti  savremenija i interesantnija  za  decu.  Što treba uraditi  da  škola   postane omiljeno  mesto u kojoj će doći  do  novih  saznanja  na  noviji način. Koliko  učenika  nauči  na času? vrlo  mali  procenat. Učenje  se  svodi  na  kampanjsko učenje  bez    razumevanja   i   analize.  Neki   posežu   za  dopunskim  časovima. Zbog  lošeg  i nteresovanja, deca beže sa časova, što pokazuje da su nastavne metode zastarele.

Tabla i kreda  jeste  ono  što  sve  nas  veže kroz naše školovanje, ali moramo shvatiti da je sve  to  prevaziđeno u 21. veku. U škole treba uvoditi nove metode   rada   kako  bi  se  učenici  više zainteresovali za  nastavu, metode  koje  su  u  skladu   sa   vremenom   u   kojem   živimo  (elektronskom vremenu). Deca  moraju aktivno da  učestvuju  u  nastavnom procesu i  da budu aktivni nosioci nastave, a ne samo posmatrači.

    Klasičnom   (starom)  metodom, svi   učenici   neće  moći   podjednako  da   prate   nastavni proces, a stim i  da  podjednako  usvoje  znanja. Savremenijom  metodom  bi rezultati  sigurno bili bolji (upotreba elektronskih nastavnih sredstava).

   Dok kompjuteri širom osvajaju svet, a posebno decu, nije moguće da se danas za izvođenje nastave  koristi   kreda, tabla, geografske  (postoje  trodimenzionalne)  i   druge    karte, već  savremenija   sredstva  inače  decu   guramo  unazad  ne  poštujući  njihovo   stečeno   znanje  korišćenjem  elektronskih i drugih medija.

          Nastavu treba prilagoditi deci, a ne decu  nama. To znači da  škole  treba  opremiti  sa  savremenom tehnikom ( grafoskopi,  videoskopi,  projektori   slajdova,  DVD,  filmpvima, softverima  za  posebne  namene, računarima kao  nastavnim  sredstvom i  izlaskom  na  internet, videobimovima, elektronskom tablom i sl.

   Većina  škola  nema  svu  tu  opremu, ili  imaju, ali je  ne  koriste ili nemaju multimedijalne sadržaje koje će prezentovati učenicima pa nemju što da prikažu.

    Obično  su razlozi  za  ovakvo  loše  stanje  u  školama  nedostatak materijalnih  sredstava, nezainteresovanost rukovodećeg i nastavnog kadra za inovacije. Ovi drugi zbog nedovoljnog znanja iz informatike i računarstva i zbog obilnih priprema  koje iziskuju mnogo vremena koje treba da se utroši za novi (multimedijalni) način izlaganja nastavnog sadržaja.

   Postoje primeri da sa skromnim mogućnostima škole, pojedini nastavnici pokreću, pripremaju  i  rade  na  način  koji je prilagodljiv novim metodama, ali ne nailaze na odobravanje i podršku rukovodilaca i kolega tako da  takvi  primeri  ostaju nezapaženi kako u školi, tako i drugimškolama, kod dece i roditelja.

   Za rad sa elektronskim nastavnim sredstvima potrebno je odgovarajuće znanje. Otud je i strah od pokušaja da se uvedu nove metode rada u nastavi. Mlađi nastavnici trebali bi da poseduju takva znanja  jer  su  ih  trebali  steći tokom studiranja.  Relativno  stariji  nastavnici  su  imali  ili   imaju   razne  seminare  ili  kurseve  za  određene  nivoe  iz  oblasti    računarstva  (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Macromedia Flash, AniGif, Swish, MultiMediaBuilder, RealDraw. Corel Draw, FrontPage, PhotoShop i drugi), ali nije bilo dovoljno volje za to.

   Za ovakav staromodan način izvođenja nastave, trebalo bi dati primedbu  i  ministarstvu  prosvete  jer  od  njih  treba da potekne inicijativa, ako je i bila nije dovoljno praćena da bi bila i realizovana.

 

              2. KLASIČAN (stari) NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ( tabla-kreda)

 

             Najraširenija metoda po mišljenju mnogih, ali vreme u kojem živimo zahteva nove metode kao žto su multimedijalne prezentacije.

 

                                                                          

               3. MULTIMEDIJA KAO OSNOVA ZA DOBRO IZVOĐENJE NASTAVE

      Multimedijalna  predavanja  prezentacijom  u  MultimediaBuilder-u  je efikasnija  i  mnogo zanimljivija od klasičnog načina prdavanja. Prezentacija se priprema pre časa, a za vreme časa ušteđuje se u vremenu, koje bi bilo potrebno za pisanje, crtanje, brisanje na tabli. Osim toga multimedijalni elementi zamenjuju primenu nastavnih sredstava.

                                                                                                                                                                                                                               ka vrhu   

              4. RAČUNAR KAO SREDSTVO ZA DOBRO IZVOĐENJE NASTAVE                                                                                                

               

   Nova tehnologija i globalizacija prouzrokovali su učestale i brze promene u svim pogledima ljudskog života. Svakodnevno smo izloženi novim informacijama, a opšti razvoj zahteva nova znanja i veštine, što dovodi do potrebe za što bržim i pravovremenim obrazovanjem koje će biti dostupno, puzdano i kvalitetno. Zato je nužno uvoditi nove informaciono-komunikativne tehnologije, odnosno elektronsko učenje i učenje na daljinu.  

    Računar je moćno sredstvo koji uz odgovarajuću opremu (softver i priključak na internet zamenjuje mnoga druga nastavna sredstva. Potreban je VIDEO-BIM, pripremljeni softveri, nastavni sadržaji (projekti u obliku prezentacija), internet i evo nas u bilo kom delu sveta u bilo kojem području događanja (muzika, film, umetnost, tehnika, politika, prirodne i ljudskim faktorom izazvane katastrofe ili bilo što drugo). Posebno što treba naglasiti da nastavnik pomoću znanja i poznavanja rada nekih korisničkih programa (softvera) može sam da kreira multimedijalne prezentacije osim već gotovih prezentacija.

   Posebno je važno znati da postoji nova pedagoška grana  E L E K T R O N S K O    UČENJE.

 Elektronsko učenje je način učenja korišćenjem elektronske tehnologije (ICT). Eektronsko učenje se može smatrati i kao obogaćivanje tradicionalne nastave u učionici vizuelizacijom određene teme pomoću projektora i računara. Uvođenje elektronske nastave je složen proces jer se mora dosta toga naučiti da bi se primenila tehnologija ITC. Elektronsko učenje je najsavremeniji oblik obrazovanja u svetu jer koristi sve mogućnosi i prednosi ICT (informaciono komunikativna tehnologija) i omogućava znatno olakšanje procesa savladavanja novih znanja i nadogradnju već stečenih znanja. Elektronsko učenje ( E-learing) je način učenja i sticanja znanja koje je prilagođeno današnjem načinu života.

   Osnovna funkcija elektronskog učenja je korišćenje multimedije i interneta  u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja. Omogućava pristup udaljenim izvorima i uslugama i omogućava saradnju i komunikaciju na daljinu. Internet pruža mogućnost komunikacije učenika (studenta) sa „elektronskim profesorom“ koji se nalazi na nekom od servera mreže. To je učenje na daljinu koje se razlikuje od elektronskog učenja

                              

                      

          5.MULTIMEDIJALNA UČIONICA                                                                                                                                                           ka  vrhu

   Multimedijalne učionice su opremljene sa računarima, grafoskopima, videoskopima, projektorima slajdova, DVD-om, VIDEOBIM-om, elektronskom tablom SMART BOARD da bi se mogla koristiti nova informaciona tehnologija. Računari moraju biti povezani u jedinstvenu mrežu međusobno kao i sa lokalnom mrežom računara u školi, tako moraju biti priključeni na internet mrežu.

     Što je sve moguće u multimedijalnoj učionici:

  1. frontalno praćenje nastave-računar, video bim: teksta, slike, crteža, animacija, video i tonskih zapisa itd.

  2. emitovanja tona, slike, ... sa nastavnikovog računara na računare učenika,

  3. audio veza nastavnika sa svim učenicima,

  4. Audio veza nastavnika sa učenicima pojedinačno,

  5. nastavnik sa svog računara prati rad učenika,

  6. pokretanje aplikacija i Web strana na računarima učenika,

  7. nadzor i daljinska kontrola,

  8. zaključavanje miša i tastature na računarima učenika i zamračivanje ekrana,

  9. dvosmerna komunikacija po svim pitanjima,

10. isključivanje računara učenika,

11. komunikacija jedan sa jednim ili jedan sa svima,

12. prenos i skladištenje podataka u oba smera ili jedan prema jednom ili jedan prema svima ili svi prema

      jednom itd.   

                                                                                

 

                                                                           multimedijalne učionice                                    ka vrhu

                                   

                 6.IZRADA  PREZENTACIJA  MULTIMEDIJALNOG  SADRŽAJA                                                                                                           

                                                                                       Videćete na nekoliko prikazanih primera na strani  PROJEKTI